16. O nivoima ispoljavanja svesti dušeKada želimo da saznamo nešto više iz sveta ispoljavanja svesti, tada nam se nude nebrojene mogućnosti, počev od onih iz davne prošlosti Tao-izma, Hinduizma, Budizma..... pa sve do onih savremenih tumačenja u filosofiji, nauci, pseudo-nauci itd...
U toj đungli od suprotnosti ideja o svesti, i njenom ispoljavanju, čoveku je veoma teško da se snađe, zato što je sam pojam svesti vezan za velik broj ne samo oblika, već i životnih principa, kao na primer: moralan princip, kognitivan, duhovni, esoterički, psihoseksualni, lingvistički, umetnički......
I da se potsetimo: “Fenomen svesti smatra se kao jedan od najvećih nerešenih problema filosofije i prirodnih nauka”..... piše prof. T. Metzinger, te nastavlja: “Problem svesti zajedno sa pitanjem nastanka našeg univerzuma, danas je još uvek van granica čovekove spoznaje. Pri tome potrebno je naglasiti da je i sam princip spoznaje, koja je jedna od temeljnih pojmova filosofije, teško shvatljiva, jer se njeno tumačenje ne može osloniti na neki poznatiji nadređeni pojam, te je bez oslonca na 'samu sebe' skoro nemoguće definisati.“
Po svemu sudeći i na ovom području ''koliko ljudi toliko mišljenja''. Te i ovo razmatranje treba prihvatiti samo kao jedan pokušaj – teorema, da se dobije neki uvid u problematiku ispoljavanja svesti duše, u životnim oblícima ovde na našoj zemlji.

“Svest duše, to je odsjaj mog identiteta duše ali i nivo razvoja duše, to je ujedno i uskladištena cela evolucija mog ‘neprolaznog Ja’, mog ličnog – istinitog Sopstva.”
Prostor i vreme su pri tome platforma na kojoj se kauzalnost duše razvija, poprima odgovarajući oblik i pritom postaje prepoznatljiva kroz odsjaj opažanja. Ta svest potom daje odraza svog ponašanja u našem trodimenzionom svetu.
Iako je proces razvoja svesti duše jedan tok, ipak je moguće da se unutar tog razvoja prepoznaju različite kategorije. U ovom slućaju reć je o pokušaju da se ispoljavanje svesti objasni kroz proces od sedam veoma grubo podeljenih nivoa razvoja, pri čemu svakom nivou možemo pripisati neku pripadnost – neko zajedničko svojstvo, odnosno neku vrstu “karikature”, kao na primer kada kažemo: “životinjsko carstvo”.
Sedam nivoa najverovatnije zato, jer je naš svet jednostavno “opčinjen” brojem sedam čak dotle, da ga neke kulture smatraju za sveti broj. Nivo svesti duše ispoljava se u jednom kontinualnom procesu i najverovatnije je, da je u životinjskom carstvu na primer kod pčele, razvijenija svest duše nego što je to kod kišne gliste.

Potrebno je i znati, da se u tom razvoju mentalno telo uvek nalazi ispred fizičkog, jer polje svesti ide uvek ispred nas. To znači, ako nam je naprimer duša mentalnog tela na četvrtom nivou razvoja, najćešće je ona u našem kauzalnom telu (na fizičkoj ravni) još uvek dominantna na trećem nivou svesti, i u svoje biće utiskuju – žive, principe tog nivoa svesti.
Najsnažniju zrelost duša postiže stvarnim izražavanjem etičkih i moralnih kvaliteta. Na takav način svest delom – radom, postaje stvarnost. Znaći, mi našim delom – akcijom, manifestujemo našu svest i u tome je sadržana suština naše zrelosti.
No u životu, svakako da postoje i kolebanja, koja nam tada oćigledno pokazuju našu stvarnu zrelost, naš istiniti i najčešće niži nivo svesti.
U našem razmatranju potrebno je da znamo, da je svemoguća suštinska karakteristika Božja koja se manifestuje kao univerzalna Nadsvest – najsvetlija inteligencija Božja, davalac Života svim životnim oblicima koje mi oko nas opažamo. Na zemlji postoje bezbrojno životnih oblika, ali postoje i razlike između života različitih oblika, kojom one kroz sebe odražavaju život.
I tako posmatrajući svet prirode, mi prepoznajemo život, i svaki taj život odražava – ispoljava različite nivoe svesti.
Pogledajmo inspiraciju Daskalos-ovih istraživaća istine, o nivoima ispoljavanja svesti duše:

“Prvi nivo svesti: Carstvo minerala je živo i ispoljava neku vrstu svesti koja je poznata kao OSETLJIVOST (senzitivnost). Gvožđe je osetljivo prema vlagi, te korodira – rđa. Na taj način izloženo je promenama, te je tako podložno raspadu. Metali su takode osetljivi prema toploti, magnetizmu i prema elektricitetu, no u različitoj meri. Kristali su takođe živi a način njihovog rasta otkriva nam njihovu osetljivost u odnosu na silu gravitacije. Piezo-kristali su osetljivi u odnosu na pritisak, te pod visokim pritiskom emituju elektricitet. Piro-kristali su osetljivi u odnosu na toplotu i emituju takođe elektricitet kada su pod dejstvom toplote. Osetljivost je jedan nivo svesti i ona je karakteristika mineralnog carstva.

Drugi nivo svesti: Carstvo biljaka poseduje nivo svesti mineralnog sveta - osetljivost, ali i jedan novi nivo svesti koji nazivamo SENZIBILNOST. Ova vrsta svesti posebno je naglašena kod cveća. Cveće odražava veoma visok nivo senzilibiteta i ima izuzetnu sposobnost opažanja sunčeve svetlosti. Carstvo biljaka veoma svesno razlikuje dan od noći. Neke vrste, kao što je vodeni ljiljan, toliko su svesne sunčeve svetlosti, da svoje cvetove otvore izjutra već pri prvim zracima sunca, a zatvore ih kada sunce zađe. Drugo cveće cveta isključivo u noćnoj tami. Neka cveća mogu da registruju kretanje sunca, te se okreću prema suncu onako, kako se ono pomera na nebu.
U zonama umerene klime, kada proleće odmeni zimu, povećava se kolićina sunčeve svetlosti, carstvo biljaka oživljava i počinje ponovni rast. U vreme od nekoliko nedelja biljke i drveće stvaraju pupoljke, cvetove, lišće, plodove – jednu začuđujuću demonstraciju materijalizacije. Jedno jedino veće listopadno drvo proizvede toliko lišća da se može prekriti površina od 2000 m2 . Zamislite kolika je to materija koja se stvori na citavom svetu u vreme od samo nekoliko nedelja. Odakle stiže sva ta materija i to još u tako kratkom vremenu? Kolika je to snaga koja je uzrok takve materijalizacije? Snaga ili moć je karakteristika Svetoga Duha. Sveti Arhanđeli elemenata – izaslanici Svetoga Duha – oni manifestuju tu moć stvaranja u svetu prirode kao i u svim svetovima egzistencije. Oni ispoljavaju tu snagu i moć – prema Božjem planu i u okviru Sve-Mudrosti Božje.
Božji plan stvara nemerljivu puninu života ovde na zemlji. Posmatrajte tu puninu samo u voću i povrću. Svaki plod sadrži određeni broj semena, a u kružnom toku mogućnosti, u svakom semenu sadržano je bezbroj plodova.

Treći nivo svesti: Carstvo životinja je sledeći nivo oblika života, koji u sebi ispoljava sve dosadašnje nivoe svesti: osetljivost i senzibilnost, ali i jedan viši nivo svesti koji nazivamo INSTINKT. Putovanje riba, ptica i drugih životinja su izraziti primer urođene instiktivne svesti.
U svetu biljaka i životinja ne koristi se Um (mind) kao misao, kao što je to kod ljudi. Biljke i životinje budu vođene od duhova prirode. Duhovi prirode su u stvari Anđeli-Elementali, projektovani od strane posebne vrste Arhanđela. Mnogi ljudi mogu svesno da stupe u kontakt sa tim živim bićima, koja određuju i vode Život biljaka i životinja ali i žive u njima. Ako pažljivo posmatramo biljke i životinje, možemo da otkrijemo veličanstvenu mudrost i inteligenciju koju one poseduju.

Carstvo ljudi odražava sve do sada pomenute nivoe svesti – osetljivost, senzibilnost i instinkt ali prepoznajemo i jedan novi nivo svesti.
Četvrti nivo svesti jeste “PODSVEST”, podsvest zato, što je aktivna na neki manje-više naviknuti način i nalazi se upravo ispod površine našeg svesnog nivoa opažanja. Običan čovek uglavnom živi – funkcioniše podsvesno.

Tri četvrtine naše ličnosti sastoji se od onoga što se naziva podsvesno ili nesvesno. Podsvest je trijadična po svojoj prirodi, odnosno sastoji se od tri komore.

Prva komora sadrži sve naše Elementale (nase misli, emocije i želje), koji po svojoj sumi sačinjavaju našu sveukupnu ličnost i naš karakter, a zajedno stvaraju jednu vremenski određenu i veoma ograničenu vrstu prolaznog Sopstva. Ovo Sopstvo je senka našeg istinitog Sopstva znači, ono nije naše istinito Sopstvo, ali u njenom jezgru nalazi se čisto zračenje našeg nepromenljivog istinitog Sopstva, naša Duh-Duša.

Druga komora sadrži životvornu eteričnu vitalnost (u Hindu tradiciji “prana”, u Kineskoj tradiciji “ći”), a to je “hleb naš nasušni” iz Očenaša. Eteričnu vitalnost dobijamo iz sunca, disanjem, hranom i odmorom.

Treća i najdragocenija komora je sedište Logosa i Duha Svetoga. To je čist deo naše podsvesti odnosno, nije zaprljan Elementalima i on je neka vrsta izvora, kroz koji Um kao Nadsupstanca silazi u nas kako bi ga Duh Sveti i Sveti Arhanđeli koristili pri gradnji naših tela. Na sreću, ljudska bića nisu u stanju da prodru i utiću na njega, sve dok su pod uticajem svojih nećistih Elementala, ili kako to Daskalos naglasava “sve dok su sluge i robovi egoizma.”

No ćak i ovako ograničeno, prolazno Sopstvo naše lićnosti ima sposobnost da koristi bezobličnu Nadsupstancu – Um, kao svoju misao. Životinje nemogu da koriste Um, a i nemaju nikakvo Sopstvo. Oni poseduju svest kao što je prethodno objašnjeno ali i jednog duha prirode koji u njima izražava mudrost Božjeg plana.
Suprotno tome ljudi su većita Duh-bića i oni su stvorenja različita od stvorenja iz carstva životinja. Životinje, biljke i minerali su oblici odraza Duha Svetoga te nemaju svoga Sopstva. Oni su, moglo bi se reći: “živa stvorenja Arhanđeoske Nadsvesti”. Doduše naše telo ima iste osobine životinjskog tela – meso, dlake, kosti i krv, no sa time i prestaju naše zajedničke karakteristike.

Peti nivo svesti jeste “BUDNA SVEST”, koja je dominantno stanje svesti večine čovećanstva; sastoji se od raznih vrsta diskontinuiranih - izmenjenih stanja svesti, mada se najčešće ispoljava kao određena vrsta instiktivne podsvesti.

Šesti nivo svesti nazivamo “SAMO-SVEST”, svojstvena je ljudskim bićima koja su postala svesna svog pravog “Ja”, koje nije isto što i “ja” sadašnje – prolazne lićnosti. Od ovog trenutka, čovek sebe izražava logoićno kao Bog, zauzimajući mesto koje mu pripada u stvaranju, manifestovanjem svog istinitog Sopstva.

Sedmi, najviši nivo svesti nazivamo: “SAMO-NADSVEST” i nju poseduju duhovno razvijene osobe. Jedna od osobina ovog nivoa svesti je sposobnost koncentracije na određenu stvar ili biće i dobijanje svega što ta stvar ili biće nude našoj svesti. Kroz tu moć koncentracije možemo u jednom jedinom trenutku da saznamo mnogo, veoma mnogo podataka za koje bi nam kroz druge naćine opažanja bilo potrebno mnogo godina proučavanja.
Ovo stanje svesti nam omogućava trenutnu spoznaju o stvarima, bićima, principima, itd - odnosno omogućeno je da se potpuno stopimo sa bilo ćime, pa čak i sa Apsolutnim Bi-stvom u Teozi, a da ne napustimo svoj Samosvesni ego.
Bog je ljudskoj rasi dao veliki poklon, a to je da mogu da koriste Um, tu bezobličnu Nadsupstancu, koja daje ljudima mogućnost da vlastitu, dremljivu svest sa nivoa podsvesti izdignu do najviših nivoa Sopstva Samo-Nadsvesti.
Čitav taj proces rasta naše svesti, je ustvari istinit duhovni razvoj ili duhovno otvaranje. Za vreme ovoga procesa, ono što je bilo u našoj lićnosti u podrućju podsvesnog, zamenjuje se deo po deo sa svesnim mislima, osećanjima i delima, što nas može vremenom dovesti do ostvarenja svesti našeg istinskog Sopstva.
To je pravi cilj jednog istraživača istine a i svakog ozbiljnog duhovnog sistema: “Beznaćajnu svest prolazne lićnosti, podići ka višim nivoima svesti, što će jednog dana dovesti do potpune spoznaje i manifestovanja svog istinitog Sopstva.
Manifestovanje-Sopstva znači da sebe - svoje Sopstvo poznajemo, ali ne samo naše vremensko, beznaćajno, malo, lično - ljudsko Sopstvo, sa svojim manama i vrlinama, već znaći manifestovanje svesti Sopstva – Duše.
Zato što smo čitavog života, kvalitet odraza svesti naše lićnosti mazali niskim emocijama i mislima, naša svest ne može pravilno da reflektuje svetlost naše Sopstvo-Duše. Kao što kaljuga puna mulja ne može da oslikava, u svojoj okolini, lepotu prirode našega sveta, tako isto ne može ni tmurna i umazana ličnost da oslikava velićanstvenost stvarnosti Svesnosti Duše.
Upravo iz toga razloga mi se ne sećamo naših prethodnih života (inkarnacija) niti naših iskustava iz drugih dimenzija.
Trebamo znati da nije da ove stvari ne postoje – sa sigurnošću one postoje! No to je tako, jer smo mi kao ličnost, dozvolili našoj svesti da se umaže - zaprlja pomoću naših niskih želja, nećistih emocija i ovosvetskih interesa. Eto, i to je dovelo do toga, da je oslabila naša sposobnost kao lićnost; da svetlost naše prave prirode u svetu egzistencije opažamo i odrazimo, jer je svetlost postala ograničena. Očigledno je to izbor naše lićnosti, da smo vode naše svesti zamutili.
Znaći, zadatak naše lićnosti sada jeste da svoju svest i podsvest opet proćistimo. A to se dešava tako, da uzdižemo našu svest na viši nivo.
Prvo treba da počnemo da u podsvesti osluškujemo naše nećiste misli i emocije, a potom da ih introspekcijom i meditacijom otkrivamo i uklanjamo. Taj deo podsvesti gde se oni nalaze, Daskalos je nazvao đunglom – skladištem naših Elementala (misli i emocija).

I tako, svako od nas mora ozbiljno i hrabro da uđe u svoju podsvest. To znaći, da zapoćne da istražuje svoju sadašnju lićnost i kvalitete svojih Elementala (misaonih oblika) iz kojih je sastavljena. I kažem vam, tamo ćete naći đavoljski lukavog neprijatelja, koji je uzrok svih teškoća svih ljudi.

Tim ćišćenjem i ispravljanjem naše lićnosti, mi prosvetljavamo u velikoj meri svetlost naše duše, te bivamo opet na dušu usmereni i onda se na to stanje postepeno navikavamo.
Konaćno, kroz Jednotu se uzdižemo do nivoa kojeg označavamo kao Samosvest. Sa druge strane ovog nivoa svesti postoje još viši nivoi koje oznaćavamo kao Samo-Nadsvest. Nadsvest znaći totalna Svesnost unutar svetova egzistencije (sadašnjost i prošlost) kao i totalna Svesnost u carstvu Bi-stva.
Nadsvest prerasta ogranićenu predstavu o vremenu i prostoru, kao i svetove egzistencije (materijalni, psihićki i noetski). Nadsvest se nalazi sa one strane sposobnosti jedne lićnosti, da to rećima opiše – i pored toga, ona je unutrašnja karakteristika našeg Duh-Sopstva i najvišeg stanja svesti svakog Duhovnog bića.”
(Ovo je prevod jedne od lekcija “Virtuelle Zirkel-Lektionen”, Daskalos-ovih “istraživaća istine”- Researchers of Truth).